آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« ورشکستگی | صفحه اصلی | معجزه در جیب بغل »


یکشنبه 7 آذر 1389
ایمان

" شاید هم حرف درستی باشد . در مقام نویسنده و گویندهء رادیو همیشه سعی می کردم برنامه هایم جنبهء تفریحی داشته باشد و مردم را بخنداند ، اما با این جهان سخت ، با این مردمی که دل و دماغ خندیدن ندارند ، که توانایی اندیشیدن ندارند ، با این مردمی که با اشتیاق می خواهند خرناسه بکشند و چنگ و دندان نشان دهند و از هم متنفر باشند ، اجرای برنامهء تفریحی و خنداندن این مردم کار چندان آسانی نیست . این مردم خودشان می خواستند ، خودشان اراده کرده بودند حرف های مرا باور کنند !
هرچه دلتان می خواهد دم از معجزهء دلنشین ایمان بی قید و شرط بزنید ، هرچه می خواهید بگویید ، من معتقدم ظرفیت آن مطلقا هولناک و شوم است "
شب مادر/ کورت ونه گات جونیور/ ع.ا.بهرامی
پ.ن1: پاراگراف اول مرا شدیدا به یاد مهران مدیری انداخت ...مردم خودشان تصمیم گرفته اند به ساخته هایش بخندند!
پ.ن2: پاراگراف دوم حقیقتی هولناک و شوم است برای هر ملتی که می شناسم!

لیلا | 09:46 AM | نظرات (57)