آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« September 2011 | صفحه اصلی | November 2011 »


دوشنبه 25 مهر 1390
This is a circle


.
.
.
.
بازی
.
.
.
...
..
.
تجربه
.
..
...
...
..
.
دوستی
.
.
.
.
عشق
.
.
.
.
خالی
.
.
.
.
.خالی
.
.
.
بازی
.
.
.
.
بازی
.
.
.
.
بازی
بازی
بازی
بازی
بازی
.
.
.
.
.
.
.
.
مرگ

لیلا | 04:57 AM | نظرات (244)